ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

DOVOLENÁ EKONOMKY ŠKOLY: 2.8. - 9.8.2024, 18.10 - 25.10.2024

Historie

Prvními školami byly školy dómsko-kapitulní a klášterní. V ní vyučoval čtení, psaní a zpěv buď sám farář, nebo jeho pomocník. 

• K roku 1638 je výslovně dokázána škola v Liběšicích. Tato škola stála na pozemku, který je v nejstarší liběšické pozemkové knize označen číslem 27. 

•V kronikách školy si přečteme o české škole v Liběšicích před válkou i v 50. a 60. letech minulého století. 

O nové budově školy něco málo z kroniky

• 3. září 1973 - Byla slavnostně otevřena nová Základní škola v Liběšicich se 194 žáky a 13 členy učitelského sboru. 

• šk. rok 1974/1975 - Byly zrušeny Obecní školy např. v Lovečkovicích, Mukařově, Levíně, a tak žáci přešli do naší školy, nastoupili i noví učitelé.

• šk. rok 1975/1976 - V kronikách se dočteme o různých vědomostních a uměleckých soutěžích, poznávacích výletech za kulturou, které se ve škole konaly každoročně.

• šk. rok 1976/1977 - V Liběšicích se natáčela pohádka s dětmi naší školy. Žáci se účastnili různých soutěží např. „Běh Průboje“ v Ústí nad Labem, lehkoatletické závody „Pohár Československého rozhlasu“. Ve škole působil školní pěvecký sbor.

• šk. rok 1977/1978 - Tradicí se staly zájmové kroužky - Mladí požárníci, Dřevomodelářský, Pěstitelský, Přírodovědný se zaměřením na myslivost, Sportovní gymnastika a odbíjená či Mladí čtenáři.

• 1979 - O prázdninách zde byl Mezinárodní pionýrský tábor :)

• šk. rok 1979/1980 - V soutěži ve sběru „Z haléřů miliony“ naši žáci zvítězili a byli odměněni zahraničním zájezdem. V tomto školním roce se taky připravovaly přehlídky spartakiády v Litoměřicích, ve Štětí a v Roudnici. Na Strahov jely ženy a mladší žákyně.

• šk. rok 1980/1981 - Pro malý počet žáků v IX. třídě byli přeřazeni do Úštěku.

• šk. rok 1981/1982 - Řešila se nutná oprava střechy (zatékání do tříd). Výstavba skleníku. Průběžně se žáci naší školy zúčastňovali soutěží - „Zlatá zebra“, „Recitace v Rj“ (4.místo v okresní soutěži), „Olympiáda v Čj“ (6. místo v okresní soutěži), “Olympiáda v Rj“ (8.místo v okresní soutěži) a dalších přírodopisných, zeměpisných, literárních a výtvarných soutěží a pravidelně se zúčastňovali „Svátků písní“. V okrskovém kole v „Běhu Mladé fronty“ jsme získali 1. místo.

• šk. rok 1982/1983 - Byla provedena generální oprava střechy celé školy.

• šk. rok 1983/1984 - V okresním kole „Soutěž o Zemi“ získali žáci 4. místo v okrese a postoupili do soutěže „Puškinův památník“. Obsadili jsme 1. - 3. místo v okresních přírodovědných soutěžích.

• šk. rok 1984/1985 - V atletické soutěži jsme získali 2. místo v okrese, v „Běhu Proudu“ 4. místo, 1. místo v okresním kole „Soutěže technické tvořivosti“, skladba „Poupata“ byla zdařilá, děvčata cvičila na Strahově. V naší škole se konalo okresní kolo „Soutěže o srnčí trofej“.

• šk. rok 1985/1986 - Žáci školy se opět účastnili řady soutěží např. „Hon na lišku“, „Sokolský závod“, „Dukelský běh branné zdatnosti“, „Mladý zdravotník“, „Pohár rozhlasu“, „Zlatá zebra“… Opět se řešily staronové závady zatékání střechou.

• šk. rok 1986/1687 - Dobré umístění žáků školy v různých soutěžích svědčí také o péči učitelů talentovaným žákům např. 2. místo v „Olympiádě v Čj“ a postup žákyně do národního kola, 2. místo v okresním kole v „Olympiádě v Aj“, 2. místo v „Zeměpisné olympiádě“, 3. místo v „Chemické a biologické olympiádě“, 3. místo ve výtvarné soutěži „Kolekce loutek“. Ve škole byla zřízena logopedická a dyslektická ambulantní poradna.

• šk. rok 1987/1988 - Žáci zvítězili v okrskovém kole „Soutěže o Zemi“.

• šk. rok 1988/1989 - Ve škole instalovány první počítače a s nimi přichází první kroužky výpočetní techniky. „Dřevoobráběcí kroužek“, který se postupně změnil na „Kroužek papírových modelářů“. Škola organizovala místní i okresní soutěže papírových modelářů a výsledky jejich práce byly zúročeny na republikové soutěži v Černošicích i na mezinárodní soutěži v polské Olešnici, kde naši modeláři získali 1. - 4. místa. Na škole začala výuka LŠU - klavír, flétna, trubka.

• šk. rok  zač. 90. let - Žáci se zúčastňují soutěží vědomostních, sportovních, pěveckých a přírodovědných, kde např. v okresním kole „Olympiády v Čj“ obsadili 6. místo.

• šk. rok 1993/1994 - Na hřišti byly nainstalovány stoly pro stolní tenis. Byla zahájena výuka plavání v Litoměřicích, do té doby se žáci učili plavat v Lovosicích. V roce 1994 byli naši modeláři opět oceněni na mezinárodní soutěži v Polsku. Sportovci při atletických soutěžích a sportovní olympiádě získali 2. místo v okrese v běhu na 1500 m a 1. místo v hodu míčkem. V roce 1995 své vítězství v hodu míčkem žákyně obhájila.

• šk. rok 1994/1995 - Mateřská škola byla přestěhována do budovy ZŠ.

• šk. rok 1997/1998 - Bylo připraveno 8 - 10 lekcí programu „Základy podnikatelství“ a „Výhody prodlouženého studia“. V okresním kole „Olympiády v Čj“ se naše žákyně umístila na 4. místě.

• šk. rok 1998/1999 - Působivá vystoupení prof. Křičkové a pěvce pana Dvořáka. U školy zasazena lípa – Strom svobody. Dlouholetá péče o žáky p. uč. Věrou Chládkovou se každoročně promítla ve výborných výsledcích v přírodovědných soutěžích v Litoměřicích. Stejně jako v předchozích letech se žáci účastnili mnoha soutěží sportovních, vědomostních, výtvarných, pěveckých, olympiád, Pythagoriád, kulturních pořadů. Školní družina pořádala pro děti ozdravné pobyty. Pro starší žáky bylo otevřeno Centrum volného času.

• šk. rok 2000/2001 - Začátek topné sezóny byl poznamenán instalací plynového kotle.

• šk. rok 2001/2002 - Z ekonomických důvodů bylo uzavřeno 2. patro (lze využívat v letních měsících. Kromě vyjmenovávaných soutěží se žáci zúčastnili také matematické soutěže „Klokan“. Od 1. ledna 2003 vstoupila škola do právní subjektivity.

• šk. rok 2004/2005 - Začínáme s přípravou ŠVP (Školní vzdělávací program). Podařilo se zvítězit na „Turnaji v minifotbalu“ v Křešicích.

• šk. rok 2005/2006 - U školy začalo budování Ekozahrady, novým vyučovacím předmětem se stala Ekologie. Každoročně učitelé se svými žáky připravují pro rodiče a veřejnost vánoční vystoupení a na závěr školního roku školní akademii. Chlapci vybojovali 1. místo v McDonald´s Cupu.

• šk. rok 2007/2008 - Nastal problém s dojížděním žáků (spor dopravních podniků). Žáci měli možnost shlédnout různé kulturní a naučné pořady organizované školou a zúčastnit se ozdravného pobytu. Na školním hřišti byla uspořádána sportovní olympiáda. Žáci se účastnili různých soutěží.

• šk. rok 2008/2009 - V září bylo škole 35 let. Nový školní rok byl zahájen jako obvykle slavnostním přivítáním všech žáků, prvňáčků i zaměstnanců školy. 31. října proběhla „Halloweenská noc“, které se zúčastnili žáci všech ročníků. Soutěže probíhaly v maskách, na závěr děti prošly stezkou odvahy. Plnily různé úkoly a cestou potkávaly pohádkové bytosti. Některé děti využily možnosti přespání ve škole. 15. listopadu proběhly oslavy k příležitosti 35. výročí otevření ZŠ Liběšice . Na svou práci ve škole si přišli zavzpomínat i bývalí zaměstnanci. Poslední týden v lednu proběhl lyžařský výcvik v Krkonoších – Benecko, kterého se zúčastnili žáci 6. - 9. tříd. Na lyžařský výcvik přispěl svým sponzorským darem ve výši 25.000,- Kč pan Gavurník. V červnu proběhly dva pobyty v rámci dotovaného programu“ PAŽIT“ – ozdravný pobyt v přírodě, Háj pod Klínovcem, hotel Arnica, kterého se zúčastnili žáci 1. - 6. tříd. Školní rok byl zakončen tradiční školní akademií.

• šk. rok 2009/2010 - Nový školní rok byl zahájen jako obvykle slavnostním přivítáním všech žáků, prvňáčků i zaměstnanců školy. Radost nám udělalo vybavení 1. třídy novými moderními lavicemi, které byly zakoupeny z rozpočtu zřizovatele školy s přispěním sponzorského daru zemědělského družstva Liběšice ve výši 200.000,- Kč a sponzorského daru paní učitelky Mgr. Niny Pivkové ve výši 10.000,- Kč na vymalování třídy. 7. října 2009 navštívila 8. a 9. třída Domov na zámku v Liběšicích (celorepublikový Týden sociálních služeb). 22. října 2009 se žáci 9. třídy vydali do Litoměřic na divadelně ztvárněnou inscenaci knihy Radka Johna – Memento. V říjnu také proběhla výtvarná soutěž s názvem „Ahoj z prázdnin“. 6. listopadu 2009 se Václav Kozel, žák 5. třídy, zúčastnil krajského kola Logické olympiády. 16.listopadu 2009 proběhl na 1. stupni naší školy EKODEN. V prosince 2009 navštívila 9. třída prezentační výstavu s názvem „Škola 2009“. 2. prosince 2009 proběhlo předvánoční setkání žáků s rodiči ve 2. třídě. V halové kopané jsou žáci naší školy první v okrese. Na škole došlo v průběhu školního roku 2009/2010 k výměně starých školních lavic za nové, proto se konal výprodej vyřazených žákovských lavic a židlí. 27. března 2010 byl pořádán v kulturním domě v Liběšicích ples pod názvem „Kantorský bál“. 29. a 30. března 2010 organizovala školní družina velikonoční prodejní výstavu. 21. dubna 2010 proběhlo okrskové kolo ve vybíjené v Litoměřicích. Žáci naší školy se umístili na pěkném druhém místě. Byla zahájena činnost keramického kroužku. 27. dubna 2010 se konala na litoměřických školních hřištích fotbalová soutěž pro žáky 8. a 9. tříd s názvem „Markvart Cup“. 

• šk. rok 2010/2011 - Školní rok byl zahájen přivítáním prvňáčků na nádvoří školy. Žáci školy se během celého roku účastnili mnoha soutěží v různých oborech. Jmenujme alespoň výtvarné soutěže "Ahoj prázdniny", soutěž památníku Lidice; přírodovědné, kde žáci 8. třídy získali 1. místo v krajském kole v soutěži Biodiverzita, matematické – Klokan, Pythagoriáda, Taktik, sportovní – Kopaná Věrneřice, Pohár Českého rozhlasu v atletice, atd. Během roku byly pro žáky připraveny i různé vzdělávací pořady, na kterých škola spolupracuje např. s Galeriíí Litoměřice, CHKO Litoměřice, Domem dětí a mládeže Litoměřice. Své spolužáky učili i žáci 9. třídy, kteří si pod vedením p. uč. Nového připravili předvedení chemických pokusů. Žáci 1. stupně dojížděli na plavecký výcvik a dopravní hřiště.Na konci školního roku strávili žáci 1. i 2. stupně týden na ozdravném pobytu.V tomto roce byla škola vybavena novými šatními skříňkami.

• šk. rok 2011/2012 - Nový školní rok byl zahájen jako obvykle slavnostním přivítáním všech žáků, prvňáčků i zaměstnanců školy. Žáci školy měli bohatý rok plný aktivit, mezi jinými vybíráme: přednášky - Právní aspekty a problematika krádeží, Šikana, Kyberšikana + soutěže - Běh poúštěckých schodech, Podzimní poznávání rostlin, U nás bychom potřebovali, Lesní skřítek, Matematický klokan, Čtvrtkování, Malovaná písnička, Pythagoriáda, Zimní přírodovědná soutěž, Pod modrou oblohou, fotbalový turnaj V. Šmicra, Olympiáda v ČJ, Vybíjená v Kravařích, Jarní ponávání rostlin, Pohár rozhlasu v Lovosicích nebo Hry III. tisíciletí v Račicích.Další akce: Návštěva zoologického centra Srdov, koncert bubeníků Jumping dreams, Slavnost slabikáře, Tkalcovna Anima, Vánoční výstava, Galerie Litoměřice, Den Země, IQ park Liberec, Opárenské údolí, Cyklovýlet Doksy atd.

• šk. rok ​​​​​​​2012/2013 - Tímto školním rokem škola dostává své úplně první logo, které plně reflektuje její zaměření na ekologii a environmentální činnosti. Oblékli jsme se po roce rekonstrukce do nového barevného kabátu, včetně zateplení a výměny oken, dále došlo ke kompletní rekonstrukci střechy, bylo zprovozněno druhé patro, částečně upraveny podlahy a interiéry dostaly novou výmalbu. Novou akcí školy, která se bude opakovat každým rokem je 72 hodin proti lhostejnosti (více na http://www.72hodin.cz/). Navázána úzká spolupráce se střediskem ekologické péče SEVER Litoměřice vedoucí k ekologicky zaměřeným besedám. Velmi důležitým bodem aktivit je podaný projekt Nadaci Partnerství v hodnotě 30tis., který má zajistit výsadbu ovocné sekce budoucí ekozahrady na škole, jejíž vybudování je naší prioritou. Druhým podaným projektem je Volný čas 2013 vypsaný krajským úřadem v Ústí nad Labem. Jeho hodnota je 50tis. (s naší spoluúčastí 15tis.) a má sloužit k podpoře volnočasových aktivit dětí ve formě rukodělných kroužků (keramika, mýdlové výrobky, gelové a voskové svíčky a fimo hmota), spojených s víkendovými workshopy, kterých se může zúčastnit kdokoliv z řad rodičů, občanů Liběšic a samozřejmě dětí. Dalším podaným projektem je Sport 2013 vypsaný také Ústeckým krajem. Pokrýt jím chceme velkou soutěžní akci vícero škol, kterou bude pořádat právě naše škola. Jedná se o netradiční sportovní aktivity jako je např. balanční lano, florbal, hod oštěpem, intercross a jiné. 

• šk. rok ​​​​​​​2013/2014 - Na začátek školního roku jsme připravili pro žáky a jejich rodiče další překvapení a novinky. Tou největší je plné pokrytí 2.st. PC technikou + projektorem s projekčním plátnem a nové bílé magnetické tabule s keramickým povrchem. 5. třída je vybavena interaktivní tabulí SMARTBoard 880i s možností práce více žáků najednou. Proběhlo kompletní přestěhování učebny VV do lépe vyhovujících prostor s více umyvadly a nová částečná výmalba 5. + 6. + 7. + 2. třídy.

• šk. rok ​​​​​​​2014/2015 - Na začátek školního roku jsme opět připravili pro žáky další zvelebené prostory naší školy. Čekají na ně nově vymalované pestrobarevné třídy, kompletně přebudovaná interní síť pro PC, napojená na rychlé internetové připojení přes optický kabel, nebo možnost bezdrátového připojení vlastních zařízení, ovšem za odměnu :) Do začátku zimy by také měla na školní zahradě vyrůst venkovní učebna - tedy další prvek do námi budované ekozahrady.

• šk. rok ​​​​​​​2015/2016 - Tento školní rok by ve znamení úspěšných grantových řízení. Získali jsme přes 100 tisíc na zabezpečení školní budovy, přes 170 tisíc na vybudování první etapy školní ekozahrady, 30 tisíc z grantu Volný čas a 30 tisíc z grantu Sport. Od tohoto školního roku také na škole přestal fungovat školní klub, zřídilo se 3. oddělení školní družiny a vzniklo středisko volného času, které kompletně zastřešuje zájmové aktivity žáků.

• šk. rok ​​​​​​​2016/2017 - Sportovní úspěchy znamenaly důležitou doménu v tomto školním roce. Náš florbalový tým skončil na 4. místě v krajském kole! Obhájili jsme také druhý mezinárodní titul ekoškola. Úspěch v grantových řízeních pokračoval získáním téměř 100 tisíc korun na druhou etapu ekozahrady - tentokrát vyrostla bylinková zahrádka. Dalších 30 000,- jsme získali z programu Sport 2017 a 30 000,- z programu Volný čas 2017, oboje z Ústeckého kraje. Tento školní rok byla otevřena historicky první třída vzdělávacího programu "Začít spolu". Rekonstruovali jsme také vnitřní datovou síť na NAS server.

• šk. rok ​​​​​​​2017/2018 - Rok plný novinek - poznali jsme hodnotové vzdělávání Cyril Mooney z Indie, rozjeli jsme novou zájmovou aktivitu Robotika (děti programují roboty), otevřeli jsme druhou třídu "Začít spolu", dosáhli jsme cíle jedna třída 1. stupně = jedna interaktivní tabule. Dále celá řada sportovních úspěchů - 2. místo ve okresním finále stolního tenisu, 1. místo na Poháru V. Šmicera ve Verneřicích, 1. místo na okrskovém kole McDonald´s Cupu, 2. místo v Dopravní cyklistické soutěži, 1. místo na Atletickém víceboji v Litoměřicích, 1. místo na Hrách bez hranic a další krásná umístění. Absolvovali jsme tři zahraniční vzdělávací výlety do Drážďan, na hrad Oybin a Konigstein. V závěru roku jsme kompletně zasíťovali wi-fi celou školu. Podali jsme také žádost do MAS Ploskovice o grant na kompletní rekonstrukci učebny chemie.

• šk. rok ​​​​​​​2018/2019 - Další rok plný novinek - už o prázdinách měli žáci možnost navštívit třetí příměstský tábor, který pořádá středisko volného času. V OP VVV Šablony II. jsme získali 1 369 574,- Kč, ve 2. patře byla vybudována multimediální učebna přírodních věd + bezbariérové WC za 3 455 804,11 Kč, otevřeli jsme třetí třídu "Začít spolu",  náš ekotým opět absolvoval spoustu seminářů dobré praxe a exkurzí, absolvovali jsme první z desítek projektových dní ze Šablon II., uspořádali jsme Recitační soutěž - první svého druhu na škole, před auditem sdružení Tereza jsme obhájili třetí mezinárodní titul Ekoškola, družstvo mladších žáků vyhrálo okresní kolo Dopravní soutěže a postoupilo na krajské kolo, kde skončili na 4. místě, v novém Branném závodu Ústeckého kraje skončila družstva 7. i 8. ročníku na 1. místě, jedna žákyně se účastnila okresního kola Biologické olympiády, jako jediná škola v celé ČR jsme se zúčastnili mezinárodního summitu Ekoškol ve Finsku, školní družina byla vybavena tablety a mnoho dalšího.

• šk. rok 2019/2020 - Školní rok, na který nikdo nezapomene... Tři měsíce (březen-červen) zavřená škola kvůli pandemii koronaviru. Výuka probíhala distančním způsobem, tzv. na dálku. Zrušen byl i příměstský tábor. I přesto se v předchozích měsících škola posunula znovu dopředu. Během července a srpna probíhaly mohutné práce na rekonstrukci školních dílen, bezbariérovém vstupu do objektu-vchod u MŠ a kompletní repasi počítačové učebny za 3 825 805,51 Kč, pokračovalo se v plnění tzv. Šablon II. z dotačního titulu OP VVV, otevřeli jsme čtvrtou třídu  „Začít spolu“, uspořádali jsme druhý ročník Recitační soutěže, SVČ nabídlo nově atletický kroužek ve spolupráci s Provodem Ústí nad Labem - naše žákyně se během pár měsíců vyšvihla na 1. místo v ČR v běhu na krátkou vzdálenost, proběhly rekonstrukce dalšího oddělení ŠD, kanceláře ekonomky, kabinetu TV, chodby v přízemí a podlahy v kotelně. Započalo se s první etapou rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě (investor obec Liběšice), získali jsme grant v hodnotě 244 859,50 Kč na kompletní výstavbu nového přírodního dětského hřiště pro MŠ, zapojili jsme se do projektu "Česko vesluje", na týden k nám zavítalo 8 stážistů (Ilona z Ukrajiny, Livia a Farrel z Indonésie, Yuklam z Hongkongu, Kai-Wei (Alan) z Taiwanu, Katevan z Gruzie, Ana ze Srbska a Ritik z Indie) v rámci mezinárodního projektu Edison, v soutěži "Debatní liga" jsme v prvním roce přihlášení obsadili 3. místo, v rámci "Dne za obnovu lesů" jsme vysázeli přes 2500 stromů, po delší odmlce jsme uspořádali ozdravný pobyt v Chorvatsku (zúčastnilo se 44 dětí a rodičů) a mnoho dalšího.

• šk. rok 2020/2021 - Další školní rok ve znamení uzávěry, tentokrát mnohem delší...od prosince a menšími přestávkami až do června školu uzavřela pandemie koronaviru, výuka opět probíhala distančním způsobem - žákům zřízeny Google účty. I přes to jsme stihli absolvovat pár projektových dní v ŠD, vzdělávací akce Fyzika v rukách chemika, Veselé zoubky, Besedu o včelách a další. Z nouze vznikají zajímavé věci - žáci 4. ročníku vyrobili ze starých pneumatik praktické sedáky na venkovní výuku na trávě. Uzavřená škola posloužila alespoň v velkým opravám a úpravám - byli zrepasovány pisoáry, opraveny podlahy, na schodech nainstalovány prvky podprahového učení, další oddělení ŠD dostalo novou podlahu, kompletní rekonstrukcí včetně nábytku prošla třída mateřské školy. Do MŠ také zavítal vzdělávací program Začít spolu a na 2. st. ZŠ se pomalu dostává vzdělávací systém eduScrum. Škola dokončila další velký grant - polytechnickou učebnu s multifunkčními dílenskými stoly a zázemím pro zájmové aktivity. Škola uzavřená přes 6 měsíců ořezala mnohé tradiční aktivity na minimum...

• šk. rok 2021/2022 - Školní rok tentokrát bez uzávěr, o to více se ale testovalo na přítomnost COVID-19... Z povedených rekonstrukcí určitě další třída Začít spolu v MŠ a poslední IV. oddělení školní družiny. ŠD je tedy po 4 letech celá úplně nová! Školní areál dostal nové elektronické brány a dopravní značení. Kvůli novému RVP pro Informatiku jsme také zřídili novou učebnu pro stavění robotů, kombinovanou se čtenářskou dílnou a zázemím pro cvičení jógy. Z grantů nám stále běžel dotační titul Šablony III., projekt přírodní zahrady MŠ Hrajeme si venku a dokončili jsme rekonstrukci polytechnické učebny (školní dílny) za 3 634 515,23 Kč. SVČ nabídlo nové kroužky lukostřelby a sportovních her. Škola se, jako již tradičně, zúčastnila bezpočtu soutěží (sportovní i vědomostní), exkurzí, výletů; uspořádala prodejní výstavy (vánoční, velikonoční, humanitární pro Ukrajinu) a uspořádala mnoho akcí pro žáky (72 hodin proti lhostejnosti, Den zvířat, Vzpoura proti úrazům, besedy čtenářské gramotnosti, besedy a exkurze v místním ZD, Ukliďme Česko, Den Země, Dopravní soutěž mladých cyklistů, Veselé zouby, Hyr bez hranic aj.) 

• šk. rok 2022/2023 - Tento školní rok byl ve znamení budování venkovního přírodního hřiště mateřské školy z projektu SFŽP "Hrajeme si venku". Vzhledem ke COVIDu se realizace a finalizace projektu protáhla o dva roky až do současnosti. Z dotačních programů jsme finalizovali Šablony III. a rovnou začali s přípravou nového OP Jan Amos Komenský - Šablony I. Tento školní rok byl nebývale úspěšný na školní soutěže, vyhráli jsme spoustu zejména fotbalových soutěží a naši žáci kralovali nejen na okrese, ale i na kraji. Stejný úspěch do krajského kola zaznamenala soutěž dopravně-cyklistická. Jarní Noc kostelů proběhla netradičně a premiérově v kostele v Soběnicích. Poprvé jsme ve spolupráci se školou v Polepech, obcí Polepy a obcí Liběšice, uspořádali Liběšicko-Polepský navigátor, což je automobilová orientační soutěž pro rodiče s dětmi. Po 7 letech se k nám také s obrovským úspěchem vrátil projekt Cirkus Happy Kids.

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Partneři ve vzdělávání

logo_ekoskola   logo_zacit_spolu

logo_eduscrum

logo_sdruzeni_tereza   logo_suz

logo_etwinning  logo_zdrava_petkalogo_financne_gramotna_skolalogo_ovoce_do_skollogo_map logo_sever

logo_NPO 

 logo_nextgenerationEU

isic_logo

Ostatní odkazy

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:87
TÝDEN:331
CELKEM:135265