ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Liběšice příspěvková organizace

O nás

Provoz

Celodenní provoz mateřské školy je od 6.00h - 16.00h.

rozhodnuti_uzavreni


Úplata v MŠ pro školní rok 2023/2024

421 Kč / dítě za měsíc - září 2023 až červen 2024

... Kč / dítě za červenec 2024 a ... Kč / dítě za srpen 2024

Platba se zasílá společně se stravným dle instrukcí v menu Školní jídelna.

Úplata v MŠ a její každoroční změna

Úplata se mění každý školní rok podle aktuálně vypočtených neinvestičních nákladů v předchozím kalendářním roce. Zjednodušeně řečeno - čím vyšší jsou v MŠ náklady (nákupy pomůcek, rekonstrukce, opravy apod.), tím je vyšší i úplata a naopak. Úplata se platí od září do června a v těchto měsících je stejná. Pro červenec a srpen je úplata vždy nižší a její aktuální výše je uvedená do konce května zde na webu.

ms_pisek

Činnost MŠ

• řídí se dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem "Rok na Zemi", který je k dispozici v menu Dokumenty

• dítě může navštěvovat mateřskou školu pouze na základě řádně vyplněné žádosti o přijetí a vydaném kladném rozhodnutí o přijetí

• veškeré podrobnosti o organizaci MŠ jsou ve Školním řádu mateřské školy, který je k dispozici v menu Dokumenty


Pár slov o naší MŠ Sluníčko

MŠ Sluníčko v Liběšicích se nachází v budově Základní školy a Mateřské školy Liběšice. V okolí školy je k dispozici sportovní zázemí obecního hřiště s moderními průlezkami a hracími prvky, skluzavkami, venkovní posilovnou, minigolfem a dalším vybavením nejen pro děti. Kapacita mateřské školy je 55 dětí. Naše MŠ je trojtřídní. Děti jsou do tříd BROUČCI, RYBIČKY SOVIČKY zařazovány podle věku. Po vzoru základní školy jsme nejprve od 4. září 2017 zařadili vzdělávací prvky Začít spolu a od 1. 9. 2021 začínáme s plnohodnotným programem Začít spolu v mateřské škole.

Od 1. září 2017 pracujeme podle ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) s názvem "Rok na Zemi", který s týmem pedagogů neustále dotváříme a upravujeme tak, aby podmínky vzdělávání předškolních dětí byly co nejlepší. Snažíme se pro děti vytvářet prostředí plné tolerance, důvěry, přátelství a dobré nálady. Úzce se snažíme spolupracovat s rodiči, vycházíme z potřeb dětí, které se snažíme rozvíjet cestou přirozené výchovy v duchu vzdělávacího programu Začít spolu.

Cílem MŠ jsou spokojené a šťastné děti, které jsou dobře připravené na další vzdělávání a vstup do života. MŠ Sluníčko je pedagogicky bohaté prostředí, jež doplňuje rodinu a přispívá k rozšiřování dětských zkušeností. Je místem komunikace, kooperace, kde se děti vzájemně stýkají, rozvíjejí, je také místem společného pohybu a her.

Mimo jiné se zaměřujeme se na děti se špatnou výslovností a opožděným vývojem řeči. Těmto dětem logopedickou péči poskytují v MŠ dvě učitelky, logopedické asistentky. Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC) v Litoměřicích.

Mateřská škola se zapojuje do ekologických projektů základní školy a odebírá časopis Mrkvička, který se na ekologickou výchovu dětí v MŠ přímo zaměřuje. Ve třídách máme koutky živé přírody, akvárium a terárium s tropickými šneky. Vytváříme u dětí kladný vztah k živé a neživé přírodě. Na školní zahradě pěstujeme plodiny i léčivé byliny. Učíme děti třídit odpad a pravidelně sbíráme starý papír a PET lahve.

K tělovýchovným aktivitám využíváme prostor velké tělocvičny základní školy, která je bohatě vybavena tělovýchovným nářadím a náčiním k různorodým sportovním aktivitám. K rukodělným aktivitám (např. keramika) využíváme prostor střediska volného času patřící k základní škole. V mateřské škole máme speciální polohovatelnou interaktivní tabuli, pomocí které objevujeme nová zákoutí počítačových technologií. Děti z předškolní třídy mohou absolvovat předplavecký výcvik v plaveckém bazénu v Litoměřicích. Pro děti v průběhu roku pořádáme různé výlety, exkurze, tematické vycházky, karnevaly, oslavy se soutěžemi, divadelní představení a mnoho dalšího.


Povinné předškolní vzdělávání

Od 1. září 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou do 31. srpna příslušného roku pěti let. Má formu pravidelné denní docházky  v pracovních dnech souvisle 4 hodiny denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána  ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních škol). Jarní prázdniny pro předškoláky se určují podle sídla mateřské školy v souladu s organizací školního roku.  Povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, je ukončeno pouze začátkem školní docházky. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen při předem známé nepřítomnosti dítěte požádat o uvolnění ze vzdělávání. V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, a důvod uvolnění. Pro tyto účely je možné využít formulář "Omluvný list dítěte", který si lze stáhnout v menu Dokumenty.

Veškeré další povinnosti povinného předškolního vzdělávání jsou uvedeny ve Školním řádu mateřské školy, který je k dispozici v menu Dokumenty.


Zaměstnanci MŠ pro školní rok 2023/2024

Platné od 1.9.2023

Vedoucí MŠ

Bc. Renáta Šindelářová

416 798 176

ms(zavináč)zsmslibesice.cz

Třída Broučci (3 - 4 roky)

Jana Žišková

721 265 730

ziskova.jana(zavináč)zsmslibesice.cz

 

Třída Rybičky (4 - 6 let)

Bc. Mariana Kovalová

Mgr. Luďka Cibulková

721 265 730

 

kovalova.mariana(zavináč)zsmslibesice.cz

cibulkova.ludka(zavináč)zsmslibesice.cz

Třída Sovičky (4 - 6 let)

Lucie Dubcová

Bc. Renáta Šindelářová

721 265 730

(dubcova.lucie(zavináč)zsmslibesice.cz

sindelarova.renata(zavináč)zsmslibesice.cz

Asistent pedagoga

Alena Krausová

721 265 730

krausova.alena(zavináč)zsmslibesice.cz

Správní zaměstnanec

Jana Šipulová

 

sipulova.jana(zavináč)zsmslibesice.cz

Mateřská dovolená

Pavlína Filandrová

 

filandrova.pavlina(zavináč)zsmslibesice.cz